Syarat Dan Ketentuan

PENTING: SILA BACA MAKLUMAT YANG DIBERIKAN DI BAWAH INI SEBELUM MENERIMA SYARAT-SYARAT INI, KEMUDIAN MENERIMA SYARAT-SYARAT NI DENGAN SEMUA DATA TRANSAKSI, PERATURAN-PERATURAN DAN KAEDAH PEMBAYARAN YANG DIBENARKAN UNTUK PENGGUNAAN LAMAN WEB INI.

Berikut adalah terma dan syarat yang mengawal penggunaan Laman Web ini. Semua aktiviti ahli di Laman Web adalah tertakluk kepada dan ditadbir oleh terma dan syarat ini.

  Penggunaan Terma & Syarat

  1. Pelanggan dianggap telah menerima terma dan syarat ini dengan memilih di bawah pada kotak "Setuju" dan meneruskan untuk mengakses laman web atau sebaliknya dengan membuka akaun dengan Syarikat atau meletakkan pertaruhan dengan Syarikat. Dengan bersetuju dengan terma dan syarat ini kerana penggunaan berterusan Pelanggan Laman Web, Pelanggan terikat dengan terma & syarat ini dan peraturan & dasar privasi Syarikat yang diperbadankan dengan rujukan ke dalam terma dan syarat ini. Jika terdapat sebarang ketidakseragaman di antara terma dan syarat ini dan mana-mana dokumen yang diperbadankan dengan rujukan, terma dan syarat ini akan sentiasa diguna pakai.
  2. Syarikat berhak untuk meminda terma dan syarat, peraturan serta dasar privasi yang difikirkan sesuai dari semasa ke semasa dan pada bila-bila masa tanpa memberi notis terlebih dahulu kepada Pelanggan. Walau bagaimanapun, Syarikat akan membuat usaha yang munasabah untuk memastikan bahawa sebarang perubahan ketara terhadap terma dan syarat, peraturan, atau dasar privasi akan dimaklumkan kepada Pelanggan dengan notis yang jelas di Laman Web.
  3. Ia tetap menjadi tanggungjawab Pelanggan untuk memeriksa terma dan syarat secara berkala untuk memastikan Pelanggan terus bersetuju dengannya. Pelanggan dinasihatkan untuk memeriksa terma dan syarat ini setiap kali mereka menggunakan Laman Web (yang boleh dilakukan dengan mengklik pada Terma dan Syarat dan pautan Peraturan dan Peraturan dalam bar menu pengguna). Penggunaan berterusan Pelanggan Laman Web akan dianggap sebagai syarat dan peraturan, dasar privasi dan privasi dan apa-apa perubahan yang dibuat kepada mereka tanpa syarat dan tidak dapat dibatalkan. Mana-mana pertaruhan yang diterima (tetapi tidak diterima, direkodkan atau diselesaikan) sebelum masa efektif pindaan terma & syarat dan peraturan akan tertakluk kepada terma & syarat yang ada dan peraturan yang sedia ada.
  4. Terma & syarat, peraturan dan dasar privasi ditulis dalam bahasa Inggeris. Jika terma & syarat, peraturan-peraturan, dan dasar privasi diterjemahkan ke dalam bahasa lain selain Bahasa Inggeris, versi Bahasa Inggeris akan mengatasi sebarang terjemahan.

  Perwakilan Pelanggan

  1. Dalam menerima terma dan syarat ini, Pelanggan tidak boleh ditarik balik dan tanpa syarat dijamin atau batasan (mengikut mana-mana yang berkenaan) bahawa Pelanggan berusia lebih 18 tahun, atau umur persetujuan di bidang kuasa Rumah Pelanggan, Yang mana lebih tinggi dan mempunyai kemampuan mental untuk bertanggungjawab terhadap tindakan Pelanggan sendiri dan terikat dengan terma dan syarat ini. Syarikat berhak pada bila-bila masa untuk membatalkan sebarang transaksi yang melibatkan kanak-kanak di bawah umur.
  2. Pelanggan yang ingin membuat pertaruhan dengan Syarikat perlu ambil perhatian bahawa mungkin ada undang-undang tertentu di negara mereka, tempat tinggal, atau tempat taruhan sedemikian diletakkan, yang melarang pertaruhan dalam talian dan / atau permainan dalam talian (secara kolektif, "perjudian "). Pelanggan melambangkan secara tanpa syarat atau tanpa batasan kepada Syarikat bahawa Pelanggan tidak akan mengakses atau mendaftar di Laman Web pada bila-bila masa:
   • Dari dalam bidang kuasa yang melarang perjudian;
   • Jika Pelanggan adalah warganegara yang negaranya melarang warganya daripada mengambil bahagian dalam perjudian (tanpa mengira lokasi mereka);
   • -Jika Pelanggan adalah warganegara atau pemastautin di negara atau bidang kuasa berikut: Hong Kong Wilayah Pentadbiran Khas Republik Rakyat China, Perancis, Amerika Syarikat, Switzerland, Singapura, Taiwan dan Republik Filipina (secara kolektif "Bidang kuasa yang dilarang").
  3. Pelanggan selanjutnya bersetuju, menerima, mewakili secara tanpa syarat atau batasan kepada Syarikat bahawa:
   • Ia semata-mata adalah tanggungjawab Pelanggan untuk memastikan pematuhan undang-undang tempatan atau nasional yang berkenaan sebelum mendaftar dengan Syarikat atau meletakkan pertaruhan dengan Syarikat. Pelanggan adalah digalakkan untuk mendapatkan nasihat undang-undang sebelum mendaftar atau meletakkan apa-apa pertaruhan dengan Syarikat untuk mengesahkan bahawa urusan dicadangkan dengan Syarikat tidak bertentangan dengan apa cara sekalipun kepada mana-mana undang-undang tersebut. Pelanggan adalah digalakkan untuk mendapatkan nasihat undang-undang sebelum mendaftar dan / atau meletakkan apa-apa pertaruhan dengan Syarikat untuk mengesahkan bahawa urusan dicadangkan dengan Syarikat tidak bertentangan dengan apa cara sekalipun kepada mana-mana undang-undang tersebut.
   • Pelanggan mengakui dan mengiktiraf bahawa Syarikat memberikan Perkhidmatannya dari bidang kuasa dan negara yang dinyatakan di sini, yang beroperasi secara sah dan dilesenkan untuk penyediaan Perkhidmatan tersebut, oleh itu Syarikat mengambil kedudukan bahawa ia memberikan Perkhidmatan dari bidang kuasa di mana secara sah yang dibenarkan untuk berbuat demikian, dilesenkan dan dikawal selia dan berusaha untuk tidak mengambil perniagaan dari Bidang Kuasa yang Dilarang atau Pelanggan di, atau dari Bidang Kuasa yang Dilarang.
  4. Tanpa mengehadkan fasal 2.2 dan 2.3, orang sah (termasuk individu, syarikat, perkongsian, syarikat dan entiti undang-undang lain) yang bermastautin, terletak secara fizikal, atau dimasukkan ke dalam, dengan mana-mana kehadiran perniagaan atau mensasarkan pasaran. Pada bila-bila masa menggunakan mana-mana perkhidmatan atau produk yang ditawarkan oleh Syarikat. Oleh itu, Pelanggan tidak boleh ditarik balik tanpa syarat kepada Syarikat bahawa:
   • Pelanggan dilarang bermain di bidang kuasa yang dilarang.
   • Pelanggan dilarang menjudi di bidang kuasa yang dilarang.
  5. Pelanggan bersetuju bahawa penggunaan Laman Web ini adalah satu-satunya risiko mereka dan seterusnya memahami dan bersetuju bahawa dengan menggunakan Laman Web atau perkhidmatan yang ditawarkan oleh Syarikat, Pelanggan boleh kehilangan wang pada taruhan yang ditempatkan dan Pelanggan menerima tanggungjawab penuh untuk apa-apa kerugian
  6. Pelanggan bersetuju untuk mewakili secara tanpa syarat atau batasan kepada Syarikat bahawa Pelanggan tidak akan mewakili dirinya sebagai ejen atau sekutu Syarikat tanpa kenyataan bertulis terdahulu yang berkuatkuasa dari Syarikat; Dan selanjutnya Pelanggan tidak akan memasarkan, mengiklankan, mempublikasikan, atau mempromosikan Syarikat atau Perkhidmatan Syarikat dengan cara tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Syarikat
  7. Pelanggan menjamin bahawa Pelanggan tidak akan cuba menyerang, menggodam, membuat perubahan yang tidak dibenarkan kepada, atau memperkenalkan sebarang kod berniat jahat ke Laman Web. Oleh itu, Pelanggan tidak akan, tanpa had, (a) jurutera yang terbalik atau menyusun semula (secara keseluruhan atau sebahagian) apa-apa perisian yang boleh didapati melalui Laman Web; Atau (b) membuat salinan, mengubahsuai, membiak, menghantar, mengubah, menggunakan atau mengedar semua atau mana-mana bahagian Laman Web atau apa-apa bahan atau maklumat yang terkandung di dalamnya; Atau (c) mendedahkan maklumat akaun kepada mana-mana pihak ketiga; Atau (d) melanggar mana-mana peruntukan yang dinyatakan di dalam ini khas tetapi tidak terhad kepada Klausa 6 di bawah; Atau (e) menipu, menyalahi undang-undang atau menipu Syarikat dengan apa-apa cara melalui penggunaan atau penyalahgunaan perkhidmatan Syarikat atau Laman Web ini. Sekiranya Syarikat mengesyaki bahawa Pelanggan telah gagal mematuhi syarat-syarat peruntukan ini, Syarikat akan mempunyai, sebagai tambahan kepada apa-apa remedi lain, hak untuk membekukan atau menangguhkan akaun Pelanggan dengan Syarikat untuk menjalankan penyiasatan selanjutnya yang Jika mengesahkan kegagalan Pelanggan untuk mematuhi syarat-syarat peruntukan ini akan menyebabkan Penamatan Perkhidmatan kepada Pelanggan, penutupan akaun Pelanggan dan pelucuthakan oleh Syarikat dari sebarang jumlah dalam akaun Pelanggan.
  8. Pelanggan akan memaklumkan kepada Syarikat, dengan beberapa segera yang mungkin, mengenai sebarang kesilapan dalam pembayaran Pelanggan yang diterima oleh, atau bayaran yang dibayar kepada, Syarikat dan apa-apa kesilapan dalam maklumat akaun Pelanggan yang dipegang oleh Syarikat yang mana Pelanggan sedar dengan teratur Bagi kesalahan sedemikian yang akan diuruskan oleh Syarikat mengikut Klausa 5 di bawah.
  9. Pelanggan tidak akan membenarkan atau memberi kuasa kepada mana-mana orang lain atau pihak ketiga (termasuk, tanpa batasan, mana-mana kanak-kanak kecil) untuk menggunakan perkhidmatan Syarikat, menggunakan akaun Pelanggan atau menerima apa-apa kemenangan bagi pihak mereka.
  10. Pelanggan tidak akan membenarkan atau memberi kuasa kepada mana-mana orang lain atau pihak ketiga (termasuk, tanpa batasan, kanak-kanak kecil) untuk menggunakan perkhidmatan Syarikat, menggunakan akaun Pelanggan atau menerima apa-apa kemenangan bagi pihak mereka.
  11. Pelanggan bersetuju dengan sepenuhnya untuk menanggung rugi, mempertahankan dan memegang Syarikat, dan pegawai, pengarah, pekerja, perunding, penasihat, ejen dan pembekalnya tidak berbahaya, serta-merta atas permintaan, dari dan terhadap semua tuntutan, liabiliti, ganti rugi, kerugian, kos dan perbelanjaan, Termasuk yuran undang-undang, (tanpa mengira teori undang-undang) yang timbul daripada sebarang pelanggaran terhadap terma dan syarat atau peraturan dan peraturan oleh Pelanggan atau apa-apa liabiliti lain yang timbul daripada penggunaan pelanggan Laman Web atau penggunaan oleh mana-mana orang lain yang mengakses Laman web menggunakan butiran Maklumat Akaun Pelanggan.

  Maklumat Peribadi

  1. Pelanggan hanya boleh mendeposit wang dengan Syarikat melalui kaedah pembayaran yang telah diluluskan di Laman Web, Pelanggan hanya perlu mendeposit dan menerima wang melalui Syarikat Penyelesaian Pembayaran yang sama yang diberi kuasa oleh Syarikat ("Penyelesaian Pembayaran Dibenarkan") yang digunakan untuk mendepositkan modal, Melainkan jika menyimpan wang secara langsung dengan Syarikat. Penyelesaian Pembayaran yang Dibenarkan tidak boleh mewakili diri mereka sebagai kebenaran untuk menerima dana bagi pihak Syarikat tanpa kenyataan bertulis terdahulu yang berkuatkuasa dari Syarikat; Dan selanjutnya Solusi Pembayaran yang Dibenarkan tidak boleh dengan cara apa pun memasarkan, mengiklankan, mempublikasikan, atau mempromosikan Syarikat atau Perkhidmatan Syarikat tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Syarikat.
  2. Untuk mengakses perkhidmatan pertaruhan Syarikat, Pelanggan mesti mendaftar dahulu pada setiap kali di Laman Web dan membuka akaun hanya dengan berbuat demikian kemudian menjadi Pelanggan Berdaftar.
  3. Pelanggan bersetuju untuk menyediakan semua Maklumat Peribadi yang relevan kepada Syarikat mengenai pendaftaran dan adalah tanggungjawab Pelanggan untuk memastikan bahawa Maklumat Peribadi mereka sentiasa dikemaskini di Laman Web, terutamanya alamat, nombor telefon dan butiran pembayaran / bank (jika terpakai ). Pelanggan mesti memberikan maklumat yang benar apabila membuka akaun, kegagalan berbuat demikian akan mengakibatkan pelanggaran terhadap terma dan syarat ini dan penutupan akaun segera yang membatalkan semua wang yang ada dalam akaun. Pelanggan bersetuju apabila diminta oleh Syarikat untuk menyediakan sebarang dokumentasi untuk mengesahkan Maklumat Peribadi yang diberikan kepada Syarikat. Pelanggan memberi kuasa kepada Syarikat untuk menggunakan apa-apa cara yang sah yang dianggap perlu untuk mengesahkan Maklumat Peribadi yang disediakan oleh Pelanggan seperti yang dinyatakan dalam borang pendaftaran dalam talian ("Maklumat Peribadi"). Maklumat Peribadi tersebut termasuk semua maklumat yang diperlukan dari Pelanggan, seperti yang ditentukan oleh Syarikat mengikut budi bicara mutlaknya dari semasa ke semasa dan pada bila-bila masa, untuk membolehkan Syarikat mengenal pasti Pelanggan dengan betul. Apabila borang pendaftaran dalam talian tersebut telah diserahkan kepada Syarikat, pelanggan akan dianggap sebagai pelanggan berdaftar . Syarikat berhak untuk menerima atau menolak Pelanggan atas apa jua sebab. Hanya Pelanggan Berdaftar boleh menggunakan Perkhidmatan Syarikat dan taruhan hanya sehingga had taruhan atau jumlah wang yang ada dalam akaun mereka.
  4. Pelanggan hanya boleh membuka satu akaun di Laman Web dan dengan Syarikat. Apa-apa akaun tambahan yang dibuka boleh ditutup oleh Syarikat dan apa-apa amaun tertunggak yang dikembalikan kepada Pelanggan atau semua akaun sedemikian boleh dianggap sebagai satu akaun bersama dan digabungkan bersama oleh Syarikat, sama ada dalam budi bicara mutlak dan mutlak Syarikat. Pelanggan bersetuju bahawa Syarikat akan menggunakan sebarang kaedah yang difikirkan munasabah untuk menentukan sama ada dua atau lebih akaun adalah milik Pelanggan yang sama.
  5. Sebagai Pelanggan Berdaftar, Pelanggan akan diberikan nama pengguna dan kata laluan ("Maklumat Akses Akaun") untuk digunakan hanya oleh Pelanggan secara peribadi. Tanggungjawab Pelanggan untuk memastikan bahawa Maklumat Akses Akaun tetap rahsia pada setiap masa dan Pelanggan bertanggungjawab sepenuhnya untuk sebarang penyalahgunaan dan / atau pendedahan tanpa kebenaran Maklumat Akses Akaun kepada mana-mana pihak ketiga. Pelanggan yang prihatin bahawa Maklumat Akses Akaun mereka telah disediakan, keselamatannya telah dikompromi atau telah diakses oleh mana-mana pihak ketiga, dengan serta-merta memberitahu Syarikat dengan serta-merta di mana Maklumat Akses Akaun baru boleh disediakan oleh Syarikat kepada Pelanggan. Mana-mana pertaruhan atau permintaan dibuat dalam talian di mana Maklumat Akses Akaun yang betul telah digunakan akan dianggap sah.
  6. Pelanggan akan memaklumkan Syarikat jika mereka percaya bahawa maklumat akaun mereka disalahgunakan oleh pihak ketiga supaya Syarikat boleh menggantung akaun tersebut. Syarikat tidak akan bertanggungjawab dengan sebarang kelewatan yang sewajarnya dalam penggantungan tersebut. Hanya selepas pemberitahuan oleh Pelanggan kepada Syarikat bahawa Maklumat Akses Akaun mereka telah dikompromi dan Syarikat menangguhkan akaun pertaruhan atau permintaan dibuat dalam talian dengan Maklumat Akses Akaun dianggap tidak sah. Pelanggan boleh memaklumkan kepada Syarikat apa-apa peristiwa yang menggunakan maklumat hubungan yang terdapat di bahagian "Hubungi Kami" di Laman Web.
  7. Syarikat mungkin menghendaki Pelanggan menukar kata laluan atau Maklumat Akses Akaun mereka dari semasa ke semasa atau Syarikat boleh menggantung akaun Pelanggan sekiranya Syarikat mempunyai sebab untuk mempercayai bahawa terdapat kemungkinan pelanggaran keselamatan atau penyalahgunaan Laman Web. Syarikat boleh menukar Maklumat Akses Akaun Pelanggan atas notis terdahulu kepada Pelanggan atas budi bicara mutlak.
  8. Syarikat boleh melakukan pemeriksaan keselamatan dan melindungi dana Pelanggan untuk mengekalkan tahap keselamatan yang tinggi. Pelanggan dengan ini menerima bahawa Syarikat mengekalkan hak untuk menuntut maklumat tambahan dan / atau dokumentasi dari Pelanggan untuk mengesahkan Pelanggan sebagai pemegang akaun sekiranya berlaku pemeriksaan keselamatan tersebut.
  9. Pelanggan harus menyemak baki akaun mereka setiap kali mereka mengakses Laman Web. Sekiranya berlaku sebarang percanggahan dalam baki akaun Pelanggan, adalah tanggungjawab Pelanggan untuk segera memberitahu Syarikat pada peluang terawal percanggahan tersebut dalam baki akaun Pelanggan dan memberikan kepada Syarikat rekod transaksi Pelanggan sejak tarikh Pelanggan Terakhir mengesahkan baki akaun Pelanggan.
  10. Syarikat mempunyai hak untuk menutup atau menggantung akaun Pelanggan dengan Syarikat dan membayar balik atau menahan baki akaun tersebut berdasarkan budi bicara mutlak Syarikat tanpa penjelasan lanjut kepada Pelanggan. Walau bagaimanapun, dalam acara ini, pertaruhan yang beredar akan diberi penghormatan, dengan syarat selalu pertaruhan ini telah ditempatkan oleh Pelanggan sesuai dengan terma dan syarat ini.
  11. Pelanggan boleh menarik balik wang dari akaun mereka dengan syarat baki mereka telah disahkan oleh Syarikat, dan mengikut Garis Panduan yang dikeluarkan untuk pengeluaran jika ada yang terdapat di Laman Web.
  12. Pelanggan boleh membatalkan akaun Pelanggan dengan Syarikat pada bila-bila masa dengan memaklumkan Syarikat secara bertulis mengenai niat Pelanggan untuk berbuat demikian dengan menghubungi Syarikat melalui maklumat hubungan yang terdapat di bahagian "Hubungi Kami" di Laman Web. Sekiranya Pelanggan memutuskan untuk membatalkan akaun Pelanggan dengan Syarikat, Pelanggan mesti berhenti menggunakan Laman Web dengan segera. Hanya selepas pemberitahuan oleh Syarikat kepada Pelanggan bahawa Akaun mereka telah dibatalkan akan pertaruhan atau permintaan yang dibuat dalam talian dengan Akaun akan dianggap tidak sah, tidak lama lagi, Pelanggan akan terus bertanggungjawab untuk sebarang aktiviti sehingga pemberitahuan Pembatalan akaun daripada Syarikat .
  13. Mengekalkan akaun Pelanggan yang aktif dengan Syarikat adalah tanggungjawab Pelanggan. Dalam hal ini Pelanggan harus mempunyai sekurang-kurangnya log masuk ke Laman Web dan menggunakan perkhidmatan Syarikat dalam mana-mana dua belas (12) bulan. Jika akaun Pelanggan tidak aktif selama dua belas berturut-turut (12) bulan atau lebih, Syarikat mempunyai hak untuk menutup akaun Pelanggan dengan Syarikat dan Pelanggan bersetuju untuk membatalkan sebarang baki tertunggak dan semua tuntutan terhadap Syarikat.
  14. Syarikat boleh menggantung atau membatalkan pada bila-bila masa akaun Pelanggan dengan serta-merta jika Pelanggan melanggar mana-mana kewajipannya di bawah terma dan syarat ini. Sekiranya berlaku pelanggaran material oleh Pelanggan dari mana-mana peruntukan terma dan syarat ini, seperti yang ditentukan oleh Syarikat dalam budi bicara tunggal dan mutlak Syarikat, Syarikat berhak semua hak dan remedi terhadap Pelanggan di bawah terma dan syarat ini dan Di sisi undang-undang dan berhak untuk menyimpan apa-apa dana tertunggak daripada Pelanggan sebagai jaminan terhadap kewajipan Pelanggan di bawah ini dan / atau sebarang liabiliti yang timbul daripada pelanggaran terma dan syarat tersebut oleh Pelanggan.

  Maklumat Akaun Pelanggan

  1. Syarikat hanya akan menerima taruhan dari Pelanggan Berdaftar yang dibuat secara online melalui Laman Web.
  2. Taruhan hanya dianggap diletakkan apabila dibuat secara talian oleh Pelanggan melalui Laman Web, yang dianggap diletakkan di bawah bidang kuasa Alamat Protokol Internet yang direkodkan oleh Syarikat dari mana Pelanggan mengakses Laman Web dan dianggap diterima hanya apabila ia telah diterima oleh pelayan permainan Syarikat dalam bidang kuasa di mana pelayan permainan Syarikat berada dan pertaruhan sedemikian telah direkodkan sebagai diterima oleh pelayan permainan Syarikat di bidang kuasa di mana pelayan permainan Syarikat berada. Syarikat akan memaklumkan Pelanggan melalui Laman Web apabila pertaruhan tersebut telah diterima dan direkodkan oleh Syarikat mengikut perkara di atas. Taruhan dianggap selesai apabila diterima dan direkodkan dalam bidang kuasa di mana pelayan permainan Syarikat berada dan Pelanggan telah diberitahu mengenai penerimaan dan rekod tersebut mengikut semua terma dan syarat ini.
  3. Apabila Pelanggan berjaya meletakkan taruhan di Laman Web, mereka akan menerima pengakuan elektronik (notis), yang merupakan pengesahan penerimaan dan rekod taruhan oleh Syarikat.
  4. Taruhan akan dianggap tidak sah jika tidak ditransmisikan sepenuhnya, termasuk tetapi tidak terhad kepada keadaan dimana penghantaran taruhan telah terganggu atau terganggu disebabkan oleh masalah teknikal.
  5. Pelanggan tidak dibenarkan untuk membatalkan atau menukar pertaruhan mereka apabila pertaruhan ini telah diletakkan, diterima dan direkod oleh Syarikat dan Syarikat tidak mempunyai obligasi untuk membatalkan pertaruhan yang telah diletakkan, diterima dan direkodkan mengikut terma dan syarat ini. Sekiranya Pelanggan membatalkan pertaruhan sebelum pengesahan, Pelanggan dinasihatkan untuk menyemak senarai taruhan (tersedia dalam bar menu pengguna di Laman Web) untuk memastikan taruhan tidak diletakkan. Sekiranya terdapat sebarang pertikaian yang berkaitan dengan penempatan pertaruhan, Pelanggan harus memaklumkan kepada Syarikat sebelum pemutusan penerimaan pertaruhan tersebut dan / atau sebelum peristiwa yang terjadi taruhan. Syarikat akan menyiasat pertikaian tersebut dengan sewajarnya dan menyelesaikannya secara munasabah dan mengikut budi bicara yang sewajarnya.
  6. Semua transaksi elektronik akan direkodkan oleh Syarikat untuk kepentingan Pelanggan dan Syarikat. Apabila berlaku pertikaian yang tidak dapat diselesaikan oleh pengurusan Syarikat, rakaman yang relevan akan digunakan sebagai bukti dalam pertikaian tersebut. Pelanggan dan Syarikat bersetuju bahawa rakaman tersebut akan menjadi kuasa mutlak dalam menyelesaikan pertikaian tersebut yang benar dan tepat dan menyelesaikan pertikaian tersebut sebagai jalan keluar terakhir.
  7. Syarikat berhak untuk menggantung atau melarang pertaruhan selanjutnya di pasaran pada bila-bila masa tanpa memberi notis terlebih dahulu kepada Pelanggan atas budi bicara mutlak dan mutlak Syarikat yang apabila suatu pasar digantung atau akses kepadanya dilarang, sebarang percubaan yang dicatat oleh Pelanggan akan ditolak.
  8. Syarikat berhak atas budi bicara tunggal dan mutlaknya tanpa penjelasan yang diberikan kepada Pelanggan untuk menolak mana-mana pertaruhan atau bahagian mana-mana pertaruhan tanpa penjelasan dan / atau menggantung atau menutup akaun pada bila-bila masa atas sebab apa pun, tanpa penjelasan dan pada satu-satunya dan mutlak Budi bicara sekiranya ia mempunyai keyakinan munasabah bahawa penggunaan berterusan akaun akan menyebabkan kerosakan atau kehilangan apa-apa jenis kepada Pelanggan atau Syarikat; Atau semasa penyiasatan pelanggaran terma dan syarat, peraturan dan peraturan, atau kebijakan privasi; Jika Syarikat telah mengesahkan pelanggaran terma dan syarat ini; Atau, jika terdapat aduan yang difailkan oleh Pelanggan.
  9. Syarikat tidak menerima apa-apa tanggungjawab untuk kegagalan dalam mana-mana kelengkapan atau telekomunikasi yang menghalang penempatan, penerimaan, rakaman atau pemberitahuan taruhan yang betul.
  10. Syarikat tidak akan dipertanggungjawabkan untuk apa-apa ganti rugi atau kerugian tanpa batasan yang disifatkan atau didakwa telah menyebabkan atau disebabkan oleh Laman Web atau kandungannya, termasuk (tanpa batasan) kelewatan atau gangguan dalam operasi atau transmisi, talian komunikasi kegagalan, penggunaan mana-mana orang atau penyalahgunaan Laman Web atau kandungannya, atau apa-apa kesilapan dan ketinggalan dalam kandungan berhubung dengannya.
  11. Pertaruhan akan diterima sehingga tarikh akhir yang diiklankan sehingga apabila pertaruhan diterima ("tarikh akhir"), untuk sebarang peristiwa tertentu, tarikh akhir tersebut dianggap telah dimasukkan dengan merujuk kepada terma dan syarat ini dan dipersetujui oleh Pelanggan. Sekiranya pertaruhan diterima secara tidak sengaja selepas tarikh akhirnya, pertaruhan tersebut akan dianggap tidak sah dan Syarikat mempunyai hak untuk membatalkan sebarang pertaruhan tersebut.
  12. Pertaruhan yang diletakkan oleh kad kredit atau kad debit oleh Pelanggan tidak sah sehingga Syarikat (atau Penyelesaian Pembayaran yang Dibenarkan) telah menerima pembayaran sepenuhnya sebelum sebarang pertaruhan oleh Pelanggan bermula, tertakluk selalu kepada Klausa 4.2 di atas. Sekiranya pembayaran sedemikian tidak akan berlaku sebelum pertaruhan oleh Pelanggan bermula, maka pertaruhan itu secara automatik tidak sah jika pertaruhan tersebut akan diletakkan dengan Syarikat oleh Pelanggan.
  13. Akaun pelanggan mestilah mempunyai keseimbangan dana positif yang melebihi jumlah pertaruhan untuk Pelanggan dapat meletakkan pertaruhan. Jika tidak, taruhan tidak dibenarkan.
  14. Semua harga / baris yang dipaparkan di Laman Web adalah tertakluk kepada variasi tetapi menjadi tetap pada masa taruhan diletakkan, diterima dan direkodkan mengikut Klausa 4.2 di atas. Syarikat berhak atas budi bicara tunggal dan mutlak tanpa penjelasan untuk mengubah kemungkinan, harga, atau apa-apa maklumat mengenai jenis pertaruhan, pasaran atau acara pada bila-bila masa tanpa memberi notis terlebih dahulu kepada Pelanggan atas budi bicara mutlak dan mutlak Syarikat. Syarikat berhak atas budi bicara mutlaknya untuk sama ada membatalkan atau menolak mana-mana pertaruhan yang terjejas pada bila-bila masa atau untuk membetulkan apa-apa kesilapan apabila dengan kesilapan, peninggalan atau kesilapan kemungkinan yang tidak tepat, harga, atau apa-apa maklumat mengenai jenis pertaruhan, pasaran atau acara di bila masa dipaparkan. Syarikat akan membuat notis yang jelas di Laman Web dalam acara tersebut.
  15. Amaun pertaruhan maksimum yang boleh ditempatkan oleh Pelanggan di mana-mana pasaran atau peristiwa berbeza-beza mengikut jenis taruhan khusus, dan boleh berubah tanpa notis terlebih dahulu atas budi bicara mutlak dan mutlak Syarikat.

  Tingkah Laku dan Batasan Liabiliti Syarikat

  1. Winnings akan dikreditkan ke akaun Pelanggan berikutan pengesahan keputusan akhir. Syarikat berhak untuk memilih sumber hasil akhir yang dianggap wajar dan sesuai.
  2. Sekiranya dana dikreditkan atau didebitkan dari akaun Pelanggan dengan kesilapan, adalah tanggungjawab Pelanggan untuk memberitahu Syarikat kesilapan tanpa berlengah-lengah. Sebarang jumlah yang dikreditkan kepada Pelanggan disebabkan kesilapan akan dianggap tidak sah dan mesti dikembalikan kepada Syarikat. Dana yang dikreditkan ke akaun yang salah mungkin tidak dilupuskan oleh Pelanggan dan Syarikat berhak membatalkan sebarang transaksi (termasuk pertaruhan) yang melibatkan dana tersebut. Pelanggan bersetuju untuk menanggung rugi Syarikat untuk mengembalikan dana yang dikreditkan salah yang telah ditarik balik Pelanggan.
  3. Syarikat tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kesilapan tipografi, teknikal atau manusia dalam menyiarkan kemungkinan dan / atau kecacatan. Sekiranya berlaku kesilapan, Syarikat berhak atas budi bicaranya sendiri sama ada membatalkan mana-mana pertaruhan yang terjejas pada bila-bila masa atau untuk membetulkan kesilapan.
  4. Syarikat tidak akan dipertanggungjawabkan dalam ekuiti, kontrak, tort, kecuaian, atau sebaliknya (atau mana-mana teori undang-undang) untuk apa-apa kerosakan atau kerugian sama ada langsung, tidak langsung atau apa-apa bentuk lain, tanpa batasan, yang disifatkan atau didakwa Telah menyebabkan atau disebabkan oleh Laman Web atau kandungannya termasuk, tanpa batasan, kesilapan, ketidaktepatan atau kekaburan dalam Laman Web atau kandungannya, kegagalan, kerosakan, penangguhan atau gangguan dalam operasi atau penghantaran, kegagalan talian komunikasi, mana-mana orang menggunakan Atau penyalahgunaan Laman Web atau kandungannya, apa-apa kesilapan atau ketinggalan dalam kandungan, kerosakan kehilangan perniagaan, kehilangan keuntungan, gangguan perniagaan, kehilangan maklumat perniagaan, atau apa-apa kerugian dan kerosakan lain (walaupun di mana Syarikat telah Dimaklumkan oleh Pelanggan mengenai kemungkinan kerugian atau kerusakan tersebut).
  5. Syarikat tidak akan bertanggungjawab terhadap apa-apa pelanggaran terma dan syarat yang disebabkan oleh keadaan di luar kawalannya yang munasabah.
  6. Syarikat mempunyai hak untuk menarik balik Laman Web atau unsur-unsur Laman Web pada bila-bila masa, dan menyimpan untuk apa-apa hak yang Pelanggan mungkin telah mendepositkan dana dalam akaunnya, tidak akan bertanggungjawab kepada Pelanggan dengan cara lain akibat apa-apa tindakan sedemikian.

  SETTLEMENT OF TRANSACTIONS

  1. To use a credit or debit card, the cardholder's name must be the same as the name given in the registration process. QQclubs reserves the right to withhold settlement of any transaction should there be discrepancies between the cardholder's name and the name given in the registration process.
  2. You are responsible for paying all monies owed to QQclubs and/or other members. In respect of any payment made by you, if we suspect that you have engaged or attempted to engage in fraudulent, unlawful, dishonest or improper activity whilst using the Site, including without limitation, engaging in game manipulation using stolen credit cards, or any other fraudulent activity (including any chargeback, other reversal of a payment, or money laundering) QQclubs shall be entitled to take such action as it sees fit, including immediately blocking access to the Site, suspending and/or closing your account, seizing all monies held in your QQclubs account and sharing this information (together with your identity) with other online gaming sites, financial institutions, relevant authorities and/or any person or entity that has the legal right to such information. QQclubs may also take legal action against you. Any expenses incurred by QQclubs shall be claimed from you.
  3. In accordance with the laws of the Isle of Man all online gambling debts are enforceable by law.
  4. The maximum amount that can be won by a customer's per deposit transaction regardless of the stake is MYR$300,000 or its equivalent in an accepted currency.
  5. Winnings are exclusive of bet amount. Where selections taken from different categories are combined in multiple or accumulative bets the lowest maximum winnings limit will apply.
  6. Should funds be credited to your account in error, it is your responsibility to notify QQclubs of the error without delay. Any winnings subsequent to the error and prior to the notification of QQclubs , whether linked to the error or not, shall be deemed invalid and must be returned to QQclubs.

  Penggunaan Laman Web

  1. Tanpa mengehadkan keupayaannya untuk mencari remedi alternatif, Syarikat boleh mengehadkan keupayaan Pelanggan untuk menggunakan Laman Web, menggantung atau menamatkan akaun mereka, membatalkan sebarang pertaruhan, kehilangan atau menahan dana, mengikut budi bicara mutlaknya, jika Syarikat mempunyai sebab untuk mempercayai atau syak wasangka Bahawa urusan Pelanggan dengan Syarikat merupakan aktiviti penipuan, salah laku atau berkaitan dengan pengubahan wang haram. Pelanggan mengakui bahawa jika penggunaan Laman Web mereka melanggar mana-mana undang-undang tempatan atau nasional berkenaan dengan penipuan atau pengubahan wang haram, apa-apa pembayaran yang dibuat oleh Pelanggan dengan atau oleh Syarikat boleh dilucuthakkan atau dibekukan oleh Syarikat. Setakat yang dibenarkan oleh undang-undang, Syarikat tidak akan bertanggungjawab kepada Pelanggan untuk apa-apa pembayaran sedemikian, dan tidak akan menanggung sebarang liabiliti kepada mana-mana Pelanggan di mana ia dikehendaki memberikan maklumat atau dokumentasi yang berkaitan dengan Pelanggan tersebut kepada mana-mana pihak berkuasa kawal selia yang berkaitan kes.
  2. Syarikat berhak membatalkan mana-mana atau semua pertaruhan yang dibuat oleh, dan / atau menahan pembayaran yang perlu dibayar kepada mana-mana orang, kumpulan orang atau entiti undang-undang yang bertindak secara konsert atau sebagai sindiket untuk menipu Syarikat, sementara keputusan siasatan berikutnya oleh pihak berkuasa yang betul.
  3. Setakat yang dibenarkan oleh undang-undang, Syarikat berhak untuk membatalkan pertaruhan, menahan dan kehilangan wang dalam akaun Pelanggan sekiranya berlaku tindakan penipuan atau pengubahan wang haram oleh Pelanggan. Pelanggan bersetuju untuk menanggung rugi Syarikat, pengarah, pekerja, pemegang saham, perunding dan penasihat untuk semua kerugian dan kerosakan yang dialami olehnya akibat penipuan atau kepercayaan munasabah bahawa terdapat penipuan dan / atau aktiviti pengubahan wang haram. Pemotongan dan pelucuthakan, dan tuntutan untuk kerugian dan ganti rugi akan diberikan kepada semua Pelanggan yang terlibat dan / atau yang Syarikat percaya terlibat dalam penipuan dan salah laku tersebut.
  4. Keupayaan Syarikat untuk membatalkan pertaruhan yang disasarkan mengikut budi bicaranya hanya akan bertahan sehingga tarikh akhir yang diiklankan untuk menerima pertaruhan, selepas masa tersebut Syarikat akan kehilangan budi bicaranya kecuali jika ia mempunyai alasan yang munasabah untuk percaya bahawa pertaruhan suspek adalah penipuan, yang berkaitan dengan pengubahan wang haram ( seperti yang dinyatakan dalam klausa 6 sini) atau melanggar terma dan syarat ini.
  5. "Salah laku" atau "penipuan" termasuk tetapi tidak terhad kepada percubaan untuk mengelakkan terma dan syarat, peraturan dan peraturan ini, akaun tunggal bagi setiap keperluan pemain, batas pertaruhan, batas kemenangan, penggodaman, penggunaan Akses Maklumat Akaun , Akaun atau akaun pihak ketiga, cuba memintas atau memintas sebarang mekanisme keselamatan yang tersedia di laman web atau sistem atau rangkaian Syarikat, dengan salah, sengaja atau dengan sengaja memindahkan dana dari akaun pihak ketiga atau dana yang tidak dimiliki secara sah, apa-apa perbuatan atau peninggalan melalui penggunaan Laman Web perkhidmatan Syarikat menyebabkan sebarang bahaya kepada Syarikat atau pihak ketiga, Maklumat peribadi palsu, "pembuangan cip", pemindahan dana dalam pertaruhan sukan dan apa-apa tindakan dan / atau peninggalan yang dianggap wajar oleh Syarikat / atau salah laku.

  Peraturan Am dan Peraturan Acara Tertentu

   Untuk Kasino Dalam Talian, terma berikut akan mengawal:

  1. "Casino Online" bermaksud sistem permainan internet Syarikat di laman web dan perkhidmatan berkaitan dan aktiviti permainan seperti yang ditawarkan dan disenaraikan di QQClubs.com termasuk tetapi tidak terhad kepada, kasino dalam talian dan / atau bingo bingo dalam talian dan / atau bilik poker dalam talian dan / atau permainan jackpot progresif atau mana-mana permainan lain, jika berkenaan. "Perisian" bermaksud perisian yang dilesenkan kepada Syarikat termasuk apa-apa program atau fail data atau apa-apa kandungan lain yang diperoleh dari sana, yang diperlukan untuk dimuat turun (jika berkenaan), diakses atau digunakan oleh Pelanggan dari Laman Web yang membolehkan Pelanggan untuk mengambil bahagian Dalam Kasino Talian;
  2. Syarikat dengan ini memberikan kepada Pelanggan hak peribadi yang tidak eksklusif dan tidak dapat dipindahkan untuk menggunakan Perisian, untuk bermain dalam Kasino Dalam Talian dan permainan dalam talian lain, mengikut peruntukan yang berikut:
   1. Pelanggan tidak dibenarkan untuk:
    • Memasang atau memuatkan Perisian ke pelayan peranti rangkaian lain atau mengambil langkah lain untuk menjadikan Perisian tersedia melalui sebarang bentuk papan buletin, perkhidmatan dalam talian atau sambungan jauh, atau rangkaian kepada mana-mana orang lain;
    • Sub-lesen, menyerah hak, sewa, pajakan, pinjaman, pemindahan atau salinan (kecuali sebagaimana yang diperuntukkan secara nyata di tempat lain dalam perjanjian ini), lesen untuk menggunakan Perisian atau membuat atau mengagihkan salinan Perisian;
    • Menterjemah, jurutera terbalik, menyusun semula, membongkar, mengubah suai, membuat karya terbitan berdasarkan atau mengubah suai Perisian itu;
    • Menyalin atau menterjemahkan mana-mana dokumentasi pengguna yang disediakan 'dalam talian' atau dalam format elektronik;
    • Jurutera terbalik, menyusun semula, membongkar, mengubahsuai, menyesuaikan, menterjemah, membuat apa-apa percubaan untuk menemui kod sumber Perisian atau untuk membuat karya terbitan berdasarkan keseluruhan atau mana-mana bahagian Perisian itu;
    • Masuk, akses atau percubaan untuk masuk atau mengakses atau sebaliknya memintas sistem keselamatan kami atau mengganggu dengan apa-apa cara (termasuk tetapi tidak terhad kepada, robot dan peranti yang serupa) dengan Kasino Dalam Talian atau Laman Web atau cuba membuat sebarang perubahan pada Perisian dan / atau sebarang ciri atau komponennya.
   2. Pelanggan tidak memiliki Perisian ini. Perisian ini dimiliki dan merupakan hak eksklusif pemberi lesen, Playtech Software Limited, syarikat pembekal perisian pihak ketiga, ('Pembekal Perisian'). Perisian dan dokumentasi yang disertakan yang dilesenkan kepada Syarikat adalah produk proprietari Penyedia Perisian dan dilindungi di seluruh dunia oleh undang-undang hak cipta. Penggunaan Pelanggan Perisian tidak memberi hak milik kepada Pelanggan tentang hak harta intelektual dalam Perisian. Perjanjian ini hanya terpakai kepada pemberian lesen untuk menggunakan Perisian.
   3. PERISIAN YANG DISEDIAKAN SEBELUMNYA TANPA JAMINAN, SYARAT, PENGAWASAN ATAU REPRESENTASI, TERSIRAT, BERKANUN ATAU SEBALIKNYA. KAMI DENGAN INI DIKECUALIKAN SEMUA TERMA, SYARAT DAN WARANTI YANG TERLIBAT (TERMASUK KEPADA KEMUNGKINAN, KUALITI DAN KESESUAIAN KEPUASAN UNTUK TUJUAN SEBARANG KUASA). KAMI TIDAK MENJALANKAN BAHAWA PERISIAN AKAN MEMENUHI KEPERLUAN ANDA.
   4. SYARIKAT TIDAK MENJALANKAN BAHAWA PERISIAN AKAN BERTANGGUNGJAWAB ATAU BAHAWA OPERASI PERISIAN ATAU KECUALI ATAU TIDAK DITERBITKAN ATAU YANG TIDAK PERLU DALAM PERANGKAT LUNAK AKAN DIPERLUKAN, ATAU BAHAWA PERISIAN ATAU PELAYAN YANG PERNIAGAAN VIRUS. DALAM PERISTIWA KOMUNIKASI ATAU SISTEM KESELAMATAN YANG SAMA DENGAN PENYELESAIAN AKAUN ATAU CIRI-CIRI LAIN ATAU KOMPONEN PERISIAN SEBAGAI SYARIKAT DAN PENYEDIA PERANGKAAN PERISIAN KAMI AKAN BERTANGGUNGJAWAB KEPADA ANDA ATAU SEBARANG PIHAK KETIGA UNTUK SEBARANG KOS, PERBELANJAAN, KERUGIAN ATAU TUNTUTAN MELAKUKAN PENYELESAIAN DARIPADA KESALAHAN SESUAI. SYARAT-SYARIKAT SELANJUTNYA MELAKUKAN KANAN DALAM PERISTIWA KESALAHAN SESUAI UNTUK MEMUASKAN SEMUA GAMBAR YANG DILAKUKAN DARI PERANGKAT LUNAK DAN LAMAN WEB DAN MEMBUAT SEBARANG TINDAKAN YANG LAIN UNTUK MENYETUJU KESELAMATAN YANG SELESAI.
   5. Pelanggan dengan ini mengakui bahawa ia tidak berada dalam kawalan Syarikat bagaimana Perisian digunakan oleh Pelanggan. Pelanggan memuat dan menggunakan Perisian dengan risiko anda sendiri dan tidak akan bertanggungjawab kepada Pelanggan untuk apa-apa kerosakan langsung, berbangkit, sampingan atau khas atau sebarang bentuk kerugian (kecuali kecederaan atau kematian peribadi akibat kecuaian kami).
   6. Perisian ini mungkin termasuk maklumat sulit yang rahsia dan berharga kepada Pembekal Perisian dan / atau Syarikat. Pelanggan tidak berhak untuk menggunakan atau mendedahkan maklumat sulit itu selain dari ketat mengikut syarat perjanjian ini.
  3. Pelanggan menjamin bahawa dia akan membaca Perjanjian Lesen Pengguna Akhir berkaitan dengan Perisian dan akan menggunakan Perisian hanya jika dia telah memahami dan menerima tanpa syarat dan tidak boleh ditarik balik terma dan syarat Perjanjian Lisensi Pengguna Akhir, dan dia menjamin bahawa dia hendaklah Terus mengakses dan menggunakan Kasino Dalam Talian hanya jika dia bersetuju dengan semua pindaan dan kemas kini Perjanjian Lesen Pengguna Akhir.
  4. Pelanggan bersetuju untuk membayar sepenuhnya apa-apa dan semua pembayaran yang disebabkan oleh kami atau mana-mana pihak ketiga yang berkaitan dengan penggunaan Casino Online. Pelanggan selanjutnya bersetuju untuk tidak membuat sebarang bayaran balik dan / atau melepaskan atau membatalkan atau membalikkan mana-mana bayaran yang anda bayar dan dalam mana-mana peristiwa sedemikian Pelanggan akan membayar balik dan membayar pampasan kepada Syarikat untuk pembayaran yang tidak termasuk termasuk apa-apa perbelanjaan yang dilakukan oleh Syarikat dalam Proses mengutip pembayaran Pelanggan.
  5. Sekiranya terdapat sebarang pertikaian mengenai taruhan atau kemenangan, keputusan Syarikat akan muktamad dan mengikat.
  6. Syarikat berhak secara munasabah menahan apa-apa bayaran atau jumlah pemenang sehingga identiti orang yang menang itu disahkan dengan kepuasan kami untuk memastikan bahawa pembayaran jumlah pemenang sedang dibuat kepada orang yang betul. Untuk tujuan ini, Syarikat terus berhak, mengikut budi bicara kami sendiri, untuk menuntut bahawa Pelanggan akan memberikan Syarikat dengan ID yang disahkan atau sebarang ID yang bersertifikat mengikut undang-undang yang terpakai di bidang kuasa anda.
  7. Sekiranya Syarikat akan mencurigai penipuan atau aktiviti penipuan di pihak Pelanggan atau sebarang pembayaran Pelanggan akan dituntut balik, Syarikat akan mempunyai hak untuk menahan apa-apa bayaran atau jumlah yang memenangi kerana Pelanggan dan jika perlu, Dengan sah mengutip sebarang pembayaran yang dikenakan oleh Pelanggan. Sekiranya bermain di mana-mana permainan langsung, dalam mana-mana kad yang disyaki mengira Syarikat berhak untuk menahan apa-apa jumlah pengeluaran dari akaun Pelanggan yang akan melebihi deposit asal Pelanggan.
  8. Syarikat berhak untuk menahan atau sebaliknya menolak atau membalikkan apa-apa bayaran atau jumlah pemenang atau meminda apa-apa polisi sekiranya kami mengesyaki bahawa anda menyalahgunakan atau cuba untuk menyalahgunakan mana-mana yang berikut: (i) bonus; (Ii) promosi lain; Atau (iii) dasar atau peraturan khusus yang ditentukan berkenaan dengan permainan sedia ada atau permainan baru.
  9. Dalam kes kemenangan jackpot yang progresif, kemenangan akan dihantar oleh syarikat penyedia perisian pihak ketiga ("Pembekal Perisian"), kepada Syarikat (rumah). Dengan syarat bahawa kemenangan sedemikian telah dihantar secara tepat pada masanya kepada Syarikat, Syarikat akan berusaha untuk menyelesaikan pembayaran kemenangan tersebut dalam tempoh 14 hari pertama bulan kalendar berikutnya secara terus dengan pelanggan / ahli tertakluk kepada prosedur pengesahan pembayaran. Pelanggan / ahli mengakui dan menerima bahawa mungkin terdapat kelewatan sekiranya Penyedia Perisian tidak mengembalikan kemenangan pada masa yang tepat kepada Syarikat. Pelanggan / ahli bersetuju untuk mempertahankan Syarikat (rumah) terhadap semua tuntutan, tuntutan atau tindakan lain, dan untuk memastikan mereka tidak berbahaya dari apa-apa ganti rugi, kerugian dan perbelanjaan, termasuk yuran peguam yang berpatutan, yang timbul daripada tuntutan oleh pelanggan / secara langsung atau tidak langsung kepada kegagalan atau kelewatan oleh Pembekal Perisian untuk menyampaikan kemenangan jackpot progresif kepada Syarikat (rumah) untuk pembayaran kepada pelanggan / ahli.
  10. Pelanggan boleh mengeluarkan maksimum MYR30,000.00 sebulan, dan maksimum MYR10,000.00 setiap pengeluaran tunggal. Had ini dikenakan kepada jumlah keseluruhan kemenangan progresif pelanggan / ahli, tanpa mengira sama ada kemenangan tersebut diperolehi dalam satu atau lebih beberapa permainan progresif. Tiada faedah akan dibayar atas baki apa-apa kemenangan progresif yang belum dibayar kepada pelanggan / ahli.
  11. Pelanggan / ahli boleh membuat permintaan khas, melalui sokongan pelanggan, untuk mengeluarkan jumlah yang melebihi sekatan yang terdahulu. Jika pihak Syarikat mengikut budi bicara mutlaknya menerima permintaan tersebut, pelanggan / ahli bersetuju bahawa Syarikat boleh memotong peratusan tertentu ("potongan kadar") daripada kemenangan progresif untuk menampung kos urus niaga dan pentadbiran dan sebarang kos lain yang berkaitan. Pelanggan / ahli akan dimaklumkan tentang kadar potongan yang terpakai bagi permintaan itu, dan selepas itu Syarikat akan meneruskan permintaan pengeluaran khas setelah pengesahan oleh pelanggan / ahli.
  12. Syarikat berhak untuk mengubah mod atau kaedah pembayaran untuk pengeluaran pelanggan atau permintaan dana keluar mengikut budi bicara tunggal dan mutlaknya. Pemberian pelanggan / ahli kepada Syarikat adalah hak untuk mempublikasikan perincian mengenai pemenang progresif pelanggan / ahli melalui cara dan media seperti yang boleh dipilih oleh Syarikat, dengan syarat bahawa pihak Syarikat akan mengikut budi bicaranya mengambil langkah-langkah yang wajar untuk melindungi pelanggan / Privasi dan keselamatan ahli.
  13. Peraturan tambahan untuk permainan jackpot progresif terperinci di bawah peraturan pertaruhan dan peraturan bagi setiap permainan.

  Terma & Syarat Promosi

  Berikut adalah Terma dan Syarat yang mentadbir semua Promosi yang ditawarkan oleh QQClubs.com.

  1. Pelanggan mestilah berusia di atas 18 tahun, atau umur persetujuan di bidang kuasa rumah Pelanggan, yang mana lebih tinggi dan mempunyai kemampuan mental untuk bertanggungjawab terhadap tindakan Pelanggan sendiri dan terikat oleh Terma dan Syarat ini. QQClubs.com akan berhak pada bila-bila masa untuk membatalkan sebarang transaksi yang melibatkan kanak-kanak di bawah umur.
  2. Semua bonus yang ditawarkan bertujuan untuk rekreasi Pelanggan sahaja. Akaun yang dikenal pasti atau disyaki sebagai jenis mainan bukan rekreasi atau gaya taruhan atau kolaborasi antara pihak-pihak yang tidak layak untuk promosi ini dan tertakluk kepada apa-apa bonus yang dianugerahkan ditambah kemenangan yang akan dibatalkan mengikut budi bicara tunggal QQClubs.com.
  3. Anda hanya dibenarkan memiliki satu akaun aktif di laman web ini. Rizab hak untuk memantau sebarang usaha untuk menubuhkan berbilang akaun. Sekiranya anda mendapati bahawa anda telah membuka lebih daripada satu akaun, semua akaun akan ditutup tanpa notis. Rizab hak untuk menolak akses kepada sesiapa sahaja. Semua tawaran adalah terhad kepada hanya satu akaun bagi setiap individu, keluarga, alamat rumah, alamat e-mel, nombor telefon, akaun bank dan alamat IP.
  4. Dalam semua promosi, peraturan yang ketat akan dikuatkuasakan dalam pelbagai penyalahgunaan akaun. QQClubs.com hendaklah mengikut budi bicara mutlaknya menentukan apa aktiviti yang menjadi penyalahgunaan akaun berbilang.
  5. Sebelum keperluan peralihan promosi dipenuhi, jumlah deposit ditambah bonus dan apa-apa kemenangan yang boleh dikaitkan tidak dibenarkan untuk pengeluaran:
   • a. Jika ahli telah memohon bonus promosi, tetapi sebelum bonus telah dikreditkan ke akaunnya:
    • i. Baki akaunnya dianggap tidak mencukupi untuk melengkapkan keperluan peralihan bonus; QQClubs.com mempunyai hak untuk meminta ahli menaikkan baki atau membuat deposit baru dengan jumlah yang sama sebelum kredit bonus dilakukan.
    • ii. Dia membuat permintaan pengeluaran; QQClubs.com berhak menolak penarikan balik kerana tidak memenuhi syarat peralihan promosi. Ahli boleh membuat permintaan lain untuk pengeluaran apabila keadaan peralihan telah dipenuhi.
   • b. Begitu juga, apabila bonus promosi dikreditkan dalam akaun ahli dan dia kemudiannya bertaruh atau lebih, QQClubs.com tidak akan melayan permintaannya untuk membatalkan atau menarik balik bonus itu untuk membolehkannya membuat pengeluaran, kecuali dia telah memenuhi Pergerakan promosi yang diperlukan terlebih dahulu.
  6. Hanya perlawanan yang menjana pulangan menang / kerugian akan menyumbang kepada keperluan peralihan promosi. Pertaruhan berikut tidak akan diambil ke dalam pengiraan terhadap sebarang keperluan rollover:
   • a. Pertaruhan yang dibuat pada seri / seri, tidak sah, hasil dibatalkan;
   • b. Pertaruhan yang dibuat pada kedua-dua hasil;
   • c. Taruhan diletakkan di odd di bawah Decimal odd 1.5; Hong Kong odd 0.5; Malay Positive Odds 0.5; Indo Odd -2.0; US Odds -200;
   • d. 4D
   • e. Mana-mana permainan Roulette, meletakkan 18 nombor atau lebih daripada 18 nombor.
   • f. Mana-mana permainan Roulette, Hanya 50% daripada jumlah permainan yang diletakkan 12 nombor atau lebih daripada 12 nombor, akan dikira untuk keperluan rollover.
  7. Tertakluk kepada Klausa 5 di atas, apabila bonus telah dikreditkan ke akaun ahli, QQClubs.com akan mempunyai budi bicara mutlak untuk meluluskan atau menolak permintaan ahli untuk menukar promosi; Atau membatalkan bonus; Atau untuk menarik balik tanpa melengkapkan peralihan yang diperlukan. Sebarang kelulusan yang diberikan akan tertakluk kepada penalti yang dikenakan ke atas deposit itu, jumlah bonus ditarik balik dan apa-apa kemenangan yang terakru sebelum permohonan itu akan dikurangkan.
  8. Kecuali dinyatakan sebaliknya, Pelanggan tidak layak menyertai mana-mana promosi QQClubs.com lain yang bersamaan.
  9. Mana-mana bonus dan kemenangan tidak boleh dipindah milik ke akaun lain melainkan mengikut budi bicara tunggal QQClubs.com.
  10. QQClubs.com berhak untuk meminta mana-mana Pelanggan untuk menyediakan dokumentasi yang mencukupi untuk membuktikan identiti Pelanggan sebelum mengkredit sebarang bonus kepada akaunnya.
  11. Jika mana-mana terma tawaran atau promosi belum dipenuhi oleh pemegang akaun yang layak; Dilanggar; Disalahgunakan; Atau terdapat bukti tentang beberapa pertaruhan yang diletakkan oleh Pelanggan atau sekumpulan Pelanggan tanpa mengira hasilnya; Atau terdapat kolusi dalam bentuk lain; Atau daripada penggunaan berbilang akaun; Yang disebabkan oleh bonus promosi atau mana-mana tawaran promosi yang lain menghasilkan keuntungan Pelanggan, sama ada secara individu atau sebagai sebahagian daripada kumpulan; QQClubs.com berhak untuk menahan, membatalkan atau menuntut semula bonus itu serta semua kemenangan dan untuk mengenakan caj ke atas akaun Pelanggan atau Pelanggan sehingga nilai bonus deposit untuk menampung kos pentadbiran. Sebagai penghalang hukuman dan sebelum pemotongan bonus atau bonus ditambah dengan kemenangan dan kos pentadbiran, baki yang tinggal dalam mana-mana atau semua akaun akan dikenakan pergerakkan 100% masing-masing, sebelum sebarang pengeluaran dibenarkan
  12. Sekiranya pertikaian timbul dalam semua perkara yang berkaitan dengan pemberian bonus dan / atau Terma dan Syarat dalam Promosi, keputusan akhir akan terletak pada QQClubs.com. Keputusan yang dibuat akan terikat dan tidak akan dikenakan kajian atau rayuan oleh Mana-mana Pelanggan atau pihak ketiga.
  13. Dengan menyertai Promosi ini, Pelanggan bersetuju untuk melepaskan, melepaskan dan tidak berbahaya, Syarikat, QQClubs.com, wakil undang-undang mereka, sekutunya, anak syarikat, agensi dan pegawai, pengarah, pekerja dan ejen masing-masing dari mana-mana kerosakan yang ditanggung atau kerugian mengalami atau berterusan, sama ada secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan Promosi.
  14. Pekerja, saudara pekerja dan mana-mana entiti yang berkaitan atau berkaitan dengan QQClubs.com tidak dibenarkan menyertai Promosi ini. Untuk maksud ini, "saudara" bermaksud pasangan, pasangan, ibu bapa, anak atau adik-beradik.
  15. QQClubs.com selanjutnya mempunyai hak eksklusif, yang boleh dilaksanakan mengikut budi bicara mutlaknya, untuk mengubahsuai, mengubah, menamatkan, membatalkan dan / atau membatalkan promosi ini pada bila-bila masa tanpa sebarang notis.
  16. Sekiranya terdapat percanggahan di antara maksud versi Terma dan Syarat Promosi Standard Bukan Bahasa Inggeris, makna versi bahasa Inggeris akan diguna pakai.